วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_mkt_1_1

editor1_1m

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR)มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Eco Car ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จีราวรรณ หรดี และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

The Study of Customer Behavior Satisfaction and Loyalty of Community Mall in Bangkok and Suburban Area 
Yuda Lasorn & Asst. Prof. Napawan Kananurak, D.M

The Factors Influencing Low-Cost Airline Passenger Satisfaction and Loyalty in Bangkok, Thailand 
Zhicheng Qin & Piraphong Foosiri, D.B.A.

ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการ “ดีแทค” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ศันสณีย์ โสธรพิทักษ์กุล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อแบรนด์”เทสโก้ โลตัส” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วิมลมาศ บัวเพชร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

[/col]