วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_mkt_1_2

editor1_2m

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
หนึ่งฤทัย เนาว์คา และดร.นิเวศน์ ธรรมะ

The Factors Affecting Customer Satisfaction and Behavioral Intentions in Using Telecommunication Service in Bangkok, Thailand 
Junqi Lin & Sawaros Srisutto, Ph.D.

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดชั้นในสตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม 
เบญจวรรณ แย้มเพกา และดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พจมาน อภิเกษมสันติ์ และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

การศึกษา ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการซ้ำของโรงพยาบาลนนทเวช 
นิตยา ชื่นศิลป์ และผศ.ดร. รุจาภา แพ่งเกษร

การรับรู้ในตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ธูปของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ขนิษฐา อังสนานนท์ และดร. ไกรชิต สุตะเมือง

ทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานกรณีศึกษาบริษัทเมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด 
พิชญดา ศิริสาคร และรศ. กาญจนาท เรืองวรากร

คุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่พึงประสงค์ของข้าราชการกรมการทหารสื่อสาร 
อิสสรญาณ จันทร์แก้ว และ ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแม่กลองเวชกิจ จำกัด 
รุจิรา ทัศนบรรจง และดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการซื้อยาแก้ไอสมุนไพรของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
คณพัชญ์ นฤภัย และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

อิทธิพลในการเลือกบริโภคพิซซ่าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วรรณวิภา ชัยวุฒิ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารหญิงของศูนย์การกำลังสำรอง 
วัชรินทร์ มุทะสินธุ์ และ ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือของพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) 
ชุมนุมพร วิทยนคร และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

วิเคราะห์การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SMEs ภาคอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สู่ทางรอด AEC 
กนิษฐา ก้องเกียรติยศ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ 
ปรียานุช อินเทวา และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์“ฮอนด้า”ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปัทมพร จิระบุญมา และดร.สิริภักตร์ ศิริโท

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ณัฐวิทย์ เชื้อพรม และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
รัชนีวรรณ วัฒนปริญญา และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ กรณีศึกษา บุคลากรในส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ธนาวุฒิ นาคสังข์ และดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

กระบวนการตัดสินใจในการซื้อรถยนต์จากผู้นำเข้าอิสระของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อุษณิศา สุขีพจน์ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การรับรู้โฆษณาแฝงบนสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (Facebook) ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
นุชนาถ ฮัดเจสสัน และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสินใจในการนำบุตรหลานเข้าเรียนประถมศึกษารัฐบาล กรณี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
วาริน รัตนเพียร และดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์

ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในบริษัทประเมิน สังกัดสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทยที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ประภาส บุญมาสงค์ และดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

ความพึงพอใจในสวัสดิการด้านความมั่นคงปลอดภัยในสถานประกอบการและด้านสุขภาพของพนักงานฝ่ายผลิต ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษา บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) 
ศิวพร หนูบัว และดร.วิจิตร สุพินิจ

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อแผ่นเพลงที่มีลิขสิทธิ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สมยศ ทองน้อย และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ (ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
วีรญา กังพานิชกุล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การศึกษาการตัดสินใจทำประกันชีวิตในรูปแบบ BANCASSURANCE ของคนในกรุงเทพมหานคร 
จุฑามาศ วาชิตพล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการบริษัทนำเที่ยวเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
วัชรียา ไชยสถาน และผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช

ความไว้วางใจต่อการซื้อประกันชีวิตธนาคารไทยพาณิชย์ของผู้สูงอายุวัยเกษียณในเขตบางคอแหลม 
กุลเชษฐ วัฒนผล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์กียรติ

ปัจจัยการเลือกเข้าศูนย์บริการรถยนต์ที่ไม่เป็นผู้แทนจำหน่ายของผู้ใช้รถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โสภณ สุดสาหร่าย และ ผศ.(พิเศษ) ดร. อิทธิกร ขำเดช

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟสตาร์บัคส์ (Starbucks) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
มนัสนันท์ ธนาพุ่มเพ็ง และ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่มชาเขียวอิชิตันในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
กรรณิการ์ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมีเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ภัทท์ชนก ประตูแก้ว และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

กระบวนการการตัดสินใจซื้อ แท็ปเล็ต เพื่อการศึกษาของมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
ศุภกร แสงมณี และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำแกงพร้อมปรุงตรารอยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
กานต์ วิทยาวงศรุจิ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการซื้อเครื่องสำอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อริศรา เกิดขันหมาก และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

แรงจูงใจในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มโลจิสติกส์ 
สวัสดิ์ศรี จิรประเสริฐกุล และดร.ณกมล จันทร์สม

การศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้บริโภคจากผู้แทนจำหน่ายในเขตอำเภอศรีราชา 
นัฐฐา ธิติโยธิน และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

ความพึงพอใจ ในการให้บริการของโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
วชิราภรณ์ มงคลนาวิน และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้านำเข้าจากจีนในห้างแพลทินัม 
พัชร์ธมน กรปิติเศรษฐศิริ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารกองทัพบก 
ปัทมา สมสนั่น และ ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานีบริการน้ำมันในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
จิลมิกา หงษ์ตระกูล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกลุ่มบริษัทตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
พลอยปภัส รัตน์วินันท์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ศิริมล วัดศรี และดร. ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อซ้ำของผู้บริโภคกาแฟสดยี่ห้อสตาร์บัคส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ลัทธพล วีระยุทธบัญชา และดร.นิเวศน์ ธรรมะ

ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานกรมการขนส่งทางบก 
พงศ์พรรณ คุ้มทรัพย์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเอกชนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ธวัลรัตน์ แสงประพาฬ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อจีนระหว่างนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนและเรียนในสถาบันขงจื่อในประเทศไทย 
พัชรี มากระจันทร์ และ รศ.นฤมิตร สอดศุข

[/col]