วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 เล่มที่ 3

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_mkt_1_3

editor1_3m

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

การตัดสินใจเลือกใช้บริการบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จิตรลดา ฟักป้อม และ ดร.นิเวศน์ ธรรมะ

การวิเคราะห์โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมนมถั่วเหลือง 
คณพล วิจักษนุกูล และ รศ.อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

การส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เจนรบ ชัยวิวัฒมงคล และรศ. อสัมภินพงศ์ ฉัตราคม

การส่งออกของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สุภัทรา พลายระหาญ และ รศ.อติ ไทยานันท์

ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กรณีศึกษา : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 
พิสัณห์ วรรณบูรณ์ และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

บทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลเมืองโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
นุกูล ธรรมจง และ รองศาสตราจารย์ นฤมิตร สอดศุข

[/col]