วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 1 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_fin_1_1

editor1_1f

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัท ไออาร์ พีซี จำกัด (มหาชน) 
ปราถนา ขุดสุวรรณ และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
สุภาพร ศรีสุขใส และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจำลอง CAPM :กรณีศึกษาหลักทรัพย์ PS, SPALI, LH, QH, RML และ PRIN 
ปณิชา อุดมกิจพิพัฒน์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้แบบจำลอง CAPM :กรณีศึกษาหลักทรัพย์ BLAND, CNT, MK, NOBLE, RML และ STPI 
นันทิญา ชะฎาทอง และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างโดยการใช้แบบจำลองการตั้งราคหลักทรัพย์ CAPM: กรณีศึกษาหลักทรัพย์ PRIN, SIRI, CK, CNT, CPN และ PRECHA 
จันทร์จิรา พรมจีบ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหุ้นบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) 
พรธนา รัตนชัย และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจาลอง CAPM :กรณีศึกษาหลักทรัพย์ ESTAR, SIRI, HEMRAJ, ITD, AMATA และ QH 
วนารัตน์ ศรีสุระ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจำลอง CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 
กุลภาค กิตติธามาธิป และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
ปริมประภา บุญคากุล และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

[/col]