วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 1 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_fin_1_2

editor1_2f

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 
สุกัญญา กลิ่นหอม และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นสามัญของ บริษัทบางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) 
จิรกฤต พัฒนวิริย และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ธัญญ์นรี เศรษฐาพฤทธิ์ และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มธุรกิจการเกษตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
สุชัญญา สัจจะวงศ์รัศมี และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้แบบจำลอง CAPM : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ ADVANC, DTAC, TRUE, JAS และ CSL 
พงษ์ศักดิ์ ไทยสวัสดิ์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ที่มีส่งผลต่อราคาหุ้นธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
รัชนู เหลี่ยมพิทักษ์ และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) 
มลธิดา ชวนะวานิชวุฒิ และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) 
พรชัย โศภาพรพรหม และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
สาธิรัตน์ ชื่นสมบัติ และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นหมวดธุรกิจของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME) 
อรพิน เพชรศิริ และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก โดยใช้แบบจำลอง CAPM: กรณีศึกษาหลักทรัพย์ BSBM, INOX, PERM, SSSC, TGPRO และ TWP 
ปรีชายา พันธุ์พัฒน์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 
สุมาลี เรืองกัน และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
พันธมน ทองโชติ และผศ.ดร. วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 
วิรันญา ทักษณิวรรตกุล และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) 
ชุติมา เผื่อนสุริยา และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์บริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) 
จตุรวิทย์ ฉากรัมย์ และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหุ้นธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 
ธัณญ์สิตา เลิศศราวิทย์ และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์โดยใช้ตัวแบบจาลอง CAPM: กรณีศึกษาหลักทรัพย์ WAVE WORK GRAMMY และ MPIC 
ชัชยโรจน์ แก้วมรกต และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ โดยใช้ตัวแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) 
ต่อยศ สุดมี และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีศึกษา:ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
คนิษฐา เอี่ยมสะอาด และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

[/col]