วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 1 เล่มที่ 3

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_fin_1_3

editor1_3f

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ตัวแบบจำลอง CAPM : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ METCO, SMT, SPPT, SVI, TEAM และ CCET 
ฉวีวรรณ คนัยรัมย์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ โดยใช้ตัวแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) 
ชัชศรัณย์ โชคเจริญพิษิฐ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โดยใช้แบบจำลอง CAPM กรณีศึกษาหลักทรัพย์ TRUE, TWZ, ADVANC, MFEC, SYNEX และ THCOM 
จันทิมา เหล่าคะเน และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ โดยใช้แบบจำลอง CAPM : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ AOT, BTC, BMCL, PSL และ RCL 
นภัสสิริ ตรีภพ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ตัวแบบจำลอง CAPM: กรณีศึกษาหลักทรัพย์ CCET, DELTA, DRACO, EIC, HANA และ KCE 
กัญญ์พิดา คงจุ้ย และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 
กริษฐา มียมลพรชนิกา และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยใช้แบบจำลอง CAPM:กรณีศึกษาหลักทรัพย์ MIPF, TIF1, GOLDPF, QHPF, MSPFและ TU-PF 
ณัฐฐิญา กุลสูตร และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
อัจฉราภรณ์ พรหมจันทร์ และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
ไอยรัตน์ กรสุรัตน์ และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 
วรารัตน์ ทันศรี และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัทมาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) 
ชัฏชมนต์ ขุนปริง และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 
กันยา รักมีสุข และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 
อาภรณ์ วงค์คำ และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 
อุไรวรรณ ด้วงดี และ ผศ.ดร. วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจขนส่ง โดยใช้ตัวแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) 
นิตยา เวฬุวนารักษ์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
วิรัลพัชร วิบูลย์ชัยบวร และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) 
ธันญาทิพย์ สุขเพิ่ม และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 
พงศ์พันธ์ ด่านวรรธนกุล และ ผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (CONMAT) โดยใช้แบบจำลอง CAPM 
วิภาวี มูลอินต๊ะ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาบริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) 
สุวพร พรชัย และผศ. ดร. วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษา บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 
ชนาวิทย์ สรรพศิริ และผศ.ดร. วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา: บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) 
ศิริขวัญ เรืองสุก และผศ. ดร. วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
สุกัญญา พลานุสนธิ์ และผศ. ดร. วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีศึกษา บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
สิริมาส สังข์นัครา และผศ.ดร. วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ความมีประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา: ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
ปภาวริณ สีมิตร และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

[/col]