วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 1 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”]

cover_journal1_2

editor1_2

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็งจากร้านค้าปลีกแบบสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร
ชัยสิทธิ์ เอกพงศ์ไพศาลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเตอร์เนตของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการสั่งซื้อสินค้าจาก ASTV ผ่านทางโทรศัพท์
จินดารัตน์ ชโยธินและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พชรพร เลิศสุขโขและดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการศูนย์ออกกำลังกายของผู้บริโภคในเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการแยกขยะครัวเรือนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
บรรจง วิทยถาวรวงศ์และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของคนวันทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
สายพิณ วิศัลยางกูรและผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช

การตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone ของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสในเขตกรุงเทพมหานคร
อารีรัตน์ ครุนิติวัฒน์และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช

พฤติกรรมด้านการสื่อสารภายใตองค์กรที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร กรณีศึกษา บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด(มหาชน)
ศรีสุนันท์ อนุจรพันธุ์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

[/col]