วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 1 เล่มที่ 3

[col type=”one-fourth”]

cover_journal1_3

editor1_3

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร กรณีศึกษา พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
ณัฐมล เลิศชวลิตานนท์และดร.มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์

ปัจจัยทางการตลาด เครื่องสำอาง นักศึกษามหาวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี กรณีศึกษา อิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี
อรอนงค์ สกุลอมรบดีและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพักในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา หอพักซอยคุ้มเกล้า 32
ชนายุส เชี่ยวเชิงการุณและผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช

ปัจจัยส่วนประกอบทางการตลาดที่มีผลต่อการดาวน์โหลด MP3 ถูกลิขสิทธิ์ของปรชากรในเขตปทุมธานี
พิมศิริ เพชรน้อยและดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การศึกษาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การเอกชนเขตกรุงเทพฯ
เสาวลักษณ์ ลีฬหกุลชัยและดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติ(NGV)เฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
ชญาดา เกกินะและดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานเทสโก้โลตัสในเขตกรุงเทพมหานคร
อังศดา สังวาลทิพย์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

อิทธิพลความไว้วางใจของคนกรุงเทพมหานครที่มีต่ออาหารแช่แข็ง กรณีศึกษา ผู้บริโภคอาหารแช่แข็งในเขตกรุงเทพมหานคร
รัตน์กัญญา ชีวะปัญญาโรจน์และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนตามวิเคราะห์ที่เผยแพร่ใน SSA Consensus
ธิดา ลือชาพัฒนพรและดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การศึกษาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานในธุรกิจสปา
เจติยา โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์และดร.เฉลิมพร เย็นเยือก

[/col]