วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 1 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”]

cover_journal1_4

editor1_4

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กัญญารัตน์ ศิิริประไพและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

บทบาทธุรกิจค้าปลีกในสถานีต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมัน ปตท.ในเขตกรุงเทพมหานคร
อลิสา ศิรินาฎเจริญและดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดขนส่ง
ธนวัฒน์ คิมผลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจำกัด(มหาชน) สาขาใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ธัญรดา ทวีจรัสชัยกุลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สุวิมล สังขทับทิมสังขและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารบนอินเทอร์เน็ต ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร
มัญชุตา กิ่งเนตรและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเงินฝากกับธนาคารซีไอเอ็มบีไทยในจังหวัดสมุทรปราการ
พรพิรุณ พิทักษ์กุลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความภักดีต่อองค์กรของพนักงานที่มีต่อธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กในส่วนปฏิบัติการ
จุไรรัตน์ แซ่เตียวและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัทยัมเรสเทอรองส์ประเทศไทยจำกัด
เสาวลักษณ์ แสงจันทร์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน
ศุภวัฒน์ ธนศิริหิรัญสุขและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

[/col]