วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 1 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”]

cover_journal1_1

editor1_1

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณธ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ภาวิณี ตันติผาติและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การตัดสินใจซื้อไอศครีมไขมันต่ำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ศิริพร เพชรโพธิ์ศรีและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์ของผู้ขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร
ธารา ธิยะภูมิและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรชนิดก้อนในเขตกรุงเทพมหานคร
จงรัก ชินเกล้ากำจรและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อรุณี เอกพาณิชย์ถาวรและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานเดียวของผู้บริโภคใเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สุนีย์ ลิลิตวรางกูรและผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการซัก อบ รีด ของคนทำงานที่พักในคอนโดมิเนี่ยมในกรุงเทพมหานคร
กัลยา ตรีสุชนและผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
มรกต จงไพศาลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไวน์ที่ผลิตในประเทศไทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหาตราและปริมณฑล
วิทฐพร อุทัยฉายและดร.ไกรชิต สุตะเมือง

[/col]