วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 เล่มที่ 3

[col type=”one-fourth”]

cover_journal3_3

editor3_3

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

Perception of Organizational Politics and Influence of Job Attitude on Organizational Commitment 
Phatsorn Thiphaphongphakaphun & Piraphong Foosiri,D.B.A.

Attitude toward the Advertising and Subjective Norm on Purchase Intention: A Case of Television Advertising of Beauty and Personal Care Product in Bangkok 
Xiaoli Wang & Pussadee Polsaram, D.B.A.

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ฐากร จิระกุล และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพย์หมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจำลอง CAPM กรณีศึกษาหลักทรัพย์ MONTRI, WHAPF, TIF1, SPF, SSPF และ TLOGIS 
ดาริกา วิเศษปัดสา และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้แบบจำลอง CAPM 
อรรถวิทย์ อมรสิริทวีภัทร และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้แบบจำลอง CAPM 
จุรีภรณ์ ใจบุญ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

The factors affecting trade balance in Vietnam 
Minh Uyen Thi Tran & Wanrapee Banchuenvijit, D.B.A.

Factors Influencing Employee Turnover Intention: The Case of Retail Industry in Bangkok, Thailand 
Xiangping Wu & Pussadee Polsaram, D.B.A.

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 
กิติพันธ์ ปิ่นแก้ว และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานในด้านการสื่อสารขององค์กรแบบมีสาขากรณีศึกษาพนักงานบริษัท ซีอาร์ซี เพาเวอร์ รีเทล จำกัด ( ไทวัสดุ ) 
กษิดิ์เดช เสวตเวช และร.ศ. กาญจนาท เรืองวรากร

[/col]