วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”]

cover_journal3_4

editor3_4

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัย ระหว่าง บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
จิตต์สุภา แก้วมณี และดร.พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา

การตัดสินใจเปลี่ยนงาน ของวิศวกรสถาบันไทยเยอรมัน 
ชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันไทย-เยอรมัน 
สุพจน์ ประชุมทอง และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 
ทวี ทองอยู่ และรศ กาญจนาท เรืองวรากร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานTMB ในเขตธุรกิจสมุทรปราการ 
ธิดารัตน์ สินแสง และ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทเอกชน 
ลภัสนันท์ จิระดุลยพัฒน์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปราม 
ภัทรานี ศรีประมวล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การวิเคราะห์งบการเงินบริษัทเอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
กรองใจ หมีนหวัง และดร.พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา

การศึกษาลักษณะงานที่ปฏิบัติและทัศนคติ ที่มีต่อความผูกพันองค์กร ของบุคลากรสายสนับสนุน 
ดาวศิริ เผ่าพันธ์ และดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปาต่อการให้บริการของบริษัทประปาบางปะกง จำกัด 
นฤมล เรืองโชติ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

วิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหว่าง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 
ฐานิดา คุณแสน และดร.พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา

ความพึงพอใจของระบบการชำระค่าเล่าเรียนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหัวหมาก 
พิษณุ นุ่นสมบูรณ์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 
กิ่งดาว เกิดประดิษฐ์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) 
เสริมศักดิ์ สรวญรัมย์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่ผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยว: กรณีศึกษา การท่องเที่ยวในจังหวัดเลย 
ชลดา แสนคาเรือง และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

แรงจูงใจในการใช้บริการของลูกค้าบริษัทฮันซา จำกัด 
สุชาวลัญช์ อมรวิจิตรัตน์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 
จินตน์รัตน์ ศิริสมบัติ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการเครดิต อาคารแจ้งวัฒนะ 
นิ่มนวล วงค์คำลือ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทกรณีศึกษา บริษัท ควอลิตี เทรดดิ้ง จำกัด 
ปิยวรรณ พฤกษะวัน และรศ.กาญจนาท เรืองวรากร

การดำเนินชีวิตในสังคมของอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติด 
นิศา ศิลารัตน์ และ ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ

ความแตกต่างในการจำหน่ายหนี สูญตามหลักการบัญชีกับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากร 
อรวรรณ วานิชาชีวะ ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบระหว่าง บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
สมหญิง พิชัยเชิด และดร.พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา

การวิเคราะห์งบการเงินของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยี กรณีศึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
วรณัน แซ่ซิว และดร.พงษ์สรรค์ ลีลาหงษ์จุฑา

การวิเคราะห์งบการเงิน บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ.2551-2555 
ศิริวรรณ ลิ้มสมบัติอนันต์ และดร.พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา

การวิเคราะห์งบการเงินของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร กรณีศึกษา บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
จรุวรรณ์ ขุนทอง และดร.พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา

การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ระหว่าง ปี พ.ศ. 2551- 2555 
วรวุฒิ จิโสะ และดร.พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา

การวิเคราะห์งบการเงินของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เทคโนโลยี กรณีศึกษา บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
สุรีย์พร จันทร์งาม และดร.พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา

การวิเคราะห์งบการเงิน บริษัทไทย ชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) 
พยุง เกียงศรี และดร.พงษ์สรรค์ ลีลาหงส์จุฑา

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อมรรัตน์ เสียมทอง และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การรับรู้ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ตามนโยบายของรัฐบาล ในกลุ่มประชากรบุคคลวัยทางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สุธิดา ปัททุม และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 
เพ็ญประภา ทาใจ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมขององค์กรในการก้าวเข้าสู่ AECกรณีศึกษาโรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ 
กุลมาศ ศิริมาตย์ และดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดผิวหน้าที่ทำจากสมุนไพรของประชากรวัยเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
อำนาจ เต็งสุวรรณ์ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
ศิริรัตน์ สะหุนิล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคและใช้บริการร้านกาแฟสด ในสถานีบริการน้ำมัน กรณีศึกษากาแฟ คาเฟ่อเมซอน ในสถานีบริการน้ำมันปตท. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
อริสรา วิริยะวารี และดร.ณกมล จันทร์สม

ความต้องการในเงื่อนไขการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการกรณีศึกษาประชากร ในเขตเศรษฐกิจ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
สุดารัตน์ รังสิพลกุล และดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
สุทามาศ จันทรถาวร และดร.ณกมล จันทร์สม

ความสัมพันธ์ของการฝึกอบรมของตัวแทน AIA กับการเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขายประกันในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ศรัณย์ธร ตันเรืองฤทธิ์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีผลต่อการใช้บริการซ้ำโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
เอนกพงศ์ โคตา และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อผู้รับเหมาก่อสร้างหลังวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อนุสรณ์ กาญจนอุปถัมภ์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

แรงจูงใจในการรับประทานอาหารไทยนอกบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
กฤษฎา โสมนะพันธุ์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

สื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ทวารัตน์ ผ่านพินิจ และ ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

[/col]