วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 2 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”]

cover_journal2_1

editor2_1

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

การศึกษาการตัดสินใจซื้อ Application ของแท้จากร้าน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : Appication ของแท้จากร้าน Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร
อัจฉริชา มนตรีกุล ณ อยุธยาและดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการให้บริการสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร
ศุภิสรา บุญรัตน์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค์นเน็ท เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ธีรนันท์ โพธิกำจรและผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช

การตัดสินใจเลือกซื้อข้าวสารบรรจุถุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ไกรสร บูชารัตนชัยและศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช<

การวิเคราะห์การลงทุนหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญกลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้รูปแบบการกำหนดราคาสินทรัพย์ทูน (CAPM)
นฤมล ถัมภ์บรรฑุและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร หลังวิกฤตน้ำท้วมปี 2554
สรวีย์ วิศวชัยวัฒน์และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจเหล็ก ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมศักดิ์ วิมาลาและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มยานยนต์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วุฒิพงษ์ ปีติพรสินและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC) ของผู้ถือบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร
ชลาลัย เจติยวรรณและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อครีมอาบน้ำของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
หทัยทิพย์ เจติยวรรณและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า iPhone ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กรกมล มลธุรัชและดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแผ่นซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สังสิทธิ์ เดชน้อยและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เตาเผาขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
ธีรวัฒน์ งามวงศ์วานและดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าประเภทสัตว์เลี้ยง(กระต่าย)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สุชีรา มณีสว่างวงศ์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของประชาชนในประเทศไทย
ภัทรานิษฐ์ ครองอัมพสุขและดร.ไพศาล ตระกูลสุช

[/col]