วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 2 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”]

cover_journal2_2

editor2_2

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

แผนธุรกิจโครงการไร่เล บิส รีสอร์ท แอนท์ พลาซ่า
ทศพร กาญจนภมรพัฒน์และผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช

แผนธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์ ด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่นในประเทศไทย
อครวัฒน์ ไสไทยและดร.ไพศาล ตระกูลสุข

ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจใช้บริการร้านเช่าวีดีโอในประเทศไทย
กรีฑาพล พิชญ์พันธ์และดร.ไพศาล ตระกูลสุขิ

พฤติกรรมผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
บุณฑริกา นันทิพงศ์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของเจ้าของบ้านในจังหวัดนนทบุรี
สุมาลี ทศพรวิชัยและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการของ KTC Touch ในเขตกรุงเทพมหานคร
วรรณวิศา ลิมปัชโยพาสและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

กระบวนการรับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์แจกฟรีของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนกฤต โตรักตระกูลและดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

แรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค
ปิยพรรณ รัตนพิกุลและดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน
ฉัตรธนะ กุลมาและดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี เกี่ยวกับโทรศัพท์ระบบแอนดรอยด์ในเขตกรุงเทพมหานคร
วิภาดา เค้าอุทัยและดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์โนโยต้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ศรินทิย์ ธีรธนิตนันท์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ศูนย์การค้าทอร์มินอล ทเวนตี้วัน
ขวัญชนก เจริญสุขและดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความภักดีของผู้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันในเขตกรุงเทพมหานคร
กุลนารี เหล่าวานิชและดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ

ปัจจัยที่มีผลกับทัศนคติของผู้ใช้บริการต่อภาพลักษณ์ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่
นพพร กิตติโสภิตวงศ์และดร.นันทวัน อินทรชาติ

ความพึงพอใจในการใช้บริการคลินิกความงามในเขตกรุงเทพมหานคร
วัชญ์สินี ศิวะบวรและผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช

[/col]