วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 2 เล่มที่ 3

[col type=”one-fourth”]

cover_journal2_3

editor2_3

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร
ปภาพินท์ ภาษยะวรรณ และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไอทีผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ญาดา ชื่นชุ่ม และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความพึงพอใจของลูกจ้างต่อสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ กรณีศึกษา:นิคมอุตสาหกรรมเขตนวนคร
พีรวรรณ วรรธนะเมธาวงศ์ และดร. ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมที่มีต่อการตัดสินใจ ซื้อคอนโดมิเนียมมือสอง ของผู้อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
นิธิวดี สุขโหมด และดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ SME ของธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
วิไลวรรณ อุดมโชคพิพัฒน์ และดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติิ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางค์ประเทศเกาหลี ประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า (SKIN CARE) สำหรับผู้บริโภค ในเขต กรุงเทพมหานคร
กชพรรณ วิลาวรณ์ และผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช

การศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อโทรทัศน์สามมิติในเขตกรุงเทพมหานคร
เมธาวี จารุวัฒน์จีรังกร และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช

ปัจจัยในการเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้าน ที่อยู่ในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ปลูกสร้างบ้านระดับราคา 10 ล้านบาท ขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชาตรี ตระกูลชวลิต และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยา ในเขตพระนครศรีอยุธยา
กนกกาญจน์ โชคกาญจนวัฒน์ และผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อน้ำมันหล่อลื่น รถยนต์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กรณิกา เลิศธนลักษณ์ และดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การตัดสินใจเข้าปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรีของพุทธศาสนิกชน อายุระหว่าง 20 – 70 ปี
รักษิณา ทับทิมไสย และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรมการบริหารวัดของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดกาญจนบุรี
พระมหาวิชัย กุลฐิโต (ธรรมปภัสสร์) และดร.สุริยงค์ ชวนขยัน

การตัดสินใจซื้อน้ำปลาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กริน ธิตยางกรุวงศ์ และดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธำรงกุล

การตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
ณธเดช อภิวุฒิกาญจนาภา และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อรถยนต์กับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ของลูกค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
สมพร กลิ่นแพทย์กิจ และผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขำเดช

ภาพลักษณ์บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)
นเรศร์ ภูฆัง และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง:กรณีศึกษา มาดามทุสโซ กรุงเทพ
อธิศักดิ์ ราษฎร์บริหาร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

แรงจูงใจของผู้ปกครองไทยในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โรงเรียนนานาชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร
พรกมล ลีภักดิ์ปรีดา และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การตัดสินใจซื้อผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชรวรรณ ลิ่มรัตนมงคล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ความพึงพอใจของพนักงานบริษัท เอสซีจี แอคเค้าน์ติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด ในการใช้งานระบบ E-paperless
ปุณยนุช แก้วยัง และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

[/col]