วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 2 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”]

cover_journal2_4

editor2_4

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

แรงจูงใจในการแบ่งปันวีดีโอคอนเทนท์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวไทยกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย
นิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
กิจติมา ลุมภักดี และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การเลือกใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สของร้านค้าเซเว่นอีเลฟเว่นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ยุทธชัย วิทยนันท์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความพึงพอใจในการเลือกใช้ร้านอาหารนอกบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร
ฐิติภัทท์ ศรีวิไลทนต์ และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยของโรงพยาบาลตากสิน
ปาริชาติ วัฑฒกานนท์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การตัดสินใจเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้เลขหมายเดิมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
เสาวลักษณ์ สาระกูล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

อิทธิพลด้านวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
รุจารินทร์ จิตต์แก้ว และดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนในกรณีฉุกเฉินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รุ้งดาว ดีดอกไม้ และดร. ไกรชิต สุตะเมือง

ความพึงพอใจในสวัสดิการและค่าตอบแทนของพนักงานเทศบาลเมืองคูคตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
จันทิมา ผลสุวรรณ์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์รุ่นประหยัด(Eco-Car)ของข้าราชการครูในเขตกรุงเทพมหานคร
ภัทรภา พัฒคุ้ม และดร. ไกรชิต สุตะเมือง

ความพึงพอใจของผู้บริโภครถยนต์นั่งไฮบริดค่ายญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษารถไฮบริดโตโยต้า
กนกกร กิจแก้ว และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนของผู้ประกันตนเขตสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10
กมลรัตน์ มังวงษ์ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การตัดสินใจใช้บริการธุรกิจสปาของบุคคลที่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร
สุธาวี ปฏิการ และดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อัญรัตน์ เศวตประสาธน์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้ตัวแบบจำลองการกำหนดราคาหลักทรัพย์ (CAPM) 
ธีระ ลัมประเสริฐ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชมพูนุท จิตนาวสาร และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
นิตยา บัวล้อม และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีหลักทรัพย์หมวดพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วราภรณ์ จามรสวัสดิ์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ผลกระทบทางลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบการส่งเสริมทางการตลาดของรถยนต์ส่วนบุคคลมือสอง
นพพร เตวะสุข และดร. ณกมล จันทร์สม

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจบริการโดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์(CAPM)
อนุธิดา มาสะอาด และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์โดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM)
กิตติยาพร คชาอนันต์ และดร. กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน ของหลักทรัพย์กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้แบบจำลอง CAPM
ศศิธร กาญจนาประเสริฐ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

[/col]