วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 3 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”]

cover_journal3_1

editor3_1

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

The Antecedence of Employee’s Work-family Conflict ( Work Interference with Family and Family Interference with Work ) in Thailand 
Nini Lu and Phusit Wonglorsaichon

The factors effect of transformational and transactional leadership and organization commitment on the employee’s job satisfaction and job performance 
Meng Zhou and Piraphong Foosiri

Development of the model of foreign student loyalty studying in Thailand 
Shuang Wei and Phusit Wonglorsaichon

The effect of satisfaction, website quality, financial security, trust, and attitude on online re – purchase. 
Pathompong Tangcharoensutichai and Phusit Wonglorsaichon

The effect of commitment, trust, competence, communication, conflict handling on relationship quality, customer satisfaction and customer loyalty
Phurituch Senasu and Phusit Wonglorsaichon

EFFECT OF IT CAPABILITIES AND BUSINESS-IT STRATEGIC ALIGNMENT ON BUSINESS AGILITY
Saroj Wirattanapornkul and Phusit Wonglorsaichon

The factors of food additives exceed bid affect customer’s attitudes
Lirong Quan and Piraphong Foosiri

Determinants of customer’s complaint intention of Nanning’s (China) retail store
Huajuan He and Pussadee Polsaram

Factors and customer satisfaction of budget hotel customers in China 
Yang Yu and Asst. Prof. Arisara Seyanont

The impact of demographics, personality and internet experience factors on online advertising in China
Xiaoyan Wu and Theeranuch Pusaksrikit

FACTORS AFFECTING BEHAVIORAL INTENTION TO BUY TABLET
Supawadee Khumrat and Theeranuch Pusaksrikit

The Effect of Organizational Culture and Organizational Justice on Employee Satisfaction and Organizational Commitment in Bangkok, Thailand
Yusheng Zhang and Pussadee Polsaram

The Impact of Macro-Economic Factors on Banking Industry Stock Return in China 
Lina Tu and Li Li

การรับรู้โฆษณาในอินเตอร์เน็ตต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จิราภรณ์ กมลวาทินและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ตราสินค้าสีโจตันของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ธนาพงศ์ สิงห์วนาวงศ์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

คุณภาพการบริการต่อการตัดสินใจใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
กมนวรรณ มั่นมากและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มสมุนไพรไทยกับการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วนิดา นิเวศน์มรินทร์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีต่อตราสินค้า สีโจตัน ของผู้บริโภคใน กลุ่มบ้าน ที่อยู่อาศัย ที่ซื้อตรงกับบริษัท ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
พัฒน์ชญานันท์ วงศ์ชมภูและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การศึกษาปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของยี่ห้อรถยนต์ (ค่ายญี่ปุ่น) ที่มีผลต่อการ ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อรอุษา ขนอนกุลและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ กรณีศึกษา: บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 
ธนทัต คู่พิทักษ์และผศ.ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษา ธุรกิจอัญมณีในเขตกรุงเทพมหานคร 
ศักดิ์ดา กรรณนุชและดร.ไกรชิต สุตะเมือง

แรงจูงใจในการเลือกซื้อเครื่องจักรกลหนักมือสองจากประเทศญี่ปุ่น ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ภาวิณี คูทวีทรัพย์และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนหลักทรัพย์ กลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยใช้แบบจำลองการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM) 
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของ หลักทรัพย์หมวดประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้แบบจำลอง CAPM : กรณีศึกษาหลักทรัพย์ MTI, THRE, BKI, NKI, TIC และ BLA 
นุสรา วีระสุนทรและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การวิเคราะห์ภาวะวิกฤติในปี 2553 และปี 2554 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
สถิตธรรม แสงจันทร์และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การตัดสินใจใช้บริการด้านสินเชื่อของลูกค้าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ 
ภควรรณ เสือทิมและดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การรับรู้ในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของร้านกาแฟสตาร์บัคส์ 
ณัฐนันท์ วิบูลย์นุกูลกิจและดร.ไกรชิต สุตะเมือง

แรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าแฟชั่นเลียนแบบของกลุ่มผู้เริ่มทำงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปาลิดา หุเสนีย์และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางเกาหลีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
ธัญรัฐ ไพศาลวงศ์ดีและผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเสื้อผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
รัชนี ไพศาลวงศ์ดีและผศ.ดร.อิทธิกร ขำเดช

แรงจูงใจในการบริโภคข้าวอินทรีย์ของผู้บริโภคในวัยทำงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
สุภัค ภักดีโตและดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพลาสติกในเขตกรุงเทพมหานคร 
ภาสินทร์ อังคทะวานิชและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

พฤติกรรมและความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าของTesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สุนันทา ฉันทโรจนา และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช

[/col]