วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”]

cover_journal4_1

editor4_1

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อโทรศัพท์มือถือมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เดชา ศิลปสนอง และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน ในหลักทรัพย์กลุ่มธุรกิจและสิ่งพิมพ์
กนกอร ศิริกุลพัฒนผล และดร.ณกมล จันทร์สม

แรงจูงใจในการสมัครเข้าทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนของนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
กฤษณา ศรีจันทร์แดง และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

แนวทางการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ของผู้บริโภคที่เซเว่นอีเลฟเว่นในเขตกรุงเทพมหานคร
ดวงกมล ศรีอมรชัย และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่ออาหารจานด่วนที่จำหน่ายบริเวณรถไฟฟ้า
ธินิดาพร เจริญพร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยด้านโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ำรถยนต์ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชรา ปิ่นเพชร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ความไว้วางใจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มนต์ธิชา ทองคง และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ กรณีศึกษากลุ่มธนาคารพาณิชย์
วันทนา เผ่าฝาง และดร.ณกมล จันทร์สม

การตัดสินใจเรียนคณะบริหารธุรกิจภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยรัฐบาล ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วิมลฉัตร ยิ้มแย้ม และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การรับรู้ข่าวสารที่มีผลต่อการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อัญชลี จิตติวิชกุล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ผลกระทบราคายางพาราตกต่ำกับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตประชาชน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฐาปนีย์ ชัยพัฒน์ และดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์

แรงจูงใจในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการบริเวณตลาดไท จังหวัดปทุมธานี
ณิชาภา สายทอง และดร.ณกมล จันทร์สม

การสร้างนักบินมืออาชีพของประเทศไทย
นาวาอากาศโทคนินทร์ สุพิริยะนันท์ และดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

การปรับตัวของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา : โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชาเทรียม
ปวีณา ศิวาลัย และดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

Opportunity Development and Entrepreneurial Process Affect on Entrepreneurial Process
มนัสวี ดีนิสสัย และดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อละครโทรทัศน์ไทยในเมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันวิสา สันทวิจิตรกุล และรศ.นฤมิตร สอดศุข

การบริหารจัดการความเครียดของผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
อนงค์ บุญพูล และดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

ภาวะผู้นำของข้าราชการสังกัดกรมพลาธิการทหารอากาศ
เรืออากาศเอกอำนาจ สุดสอน และดร.เกสรา สุขสว่าง

บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา
อิสรีย์ ภักดิ์ศรีแพง และดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

กระบวนการสร้างนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรบริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
วรัญญา ศรีเสวก และดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ

แรงจูงใจของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าบริโภคจากร้านโชว์ห่วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เมธนี อภิรมย์พฤกษา และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ความพึงพอใจในตรายี่ห้อของวัสดุก่อสร้างที่ผลิตจากประเทศจีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ฐิตาภา ชะโย และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การประเมินค่าหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน กรณีศึกษาบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หลังเปลี่ยนเป็น เอส
รฐา เรืองเวชภักดี และดร.ณกมล จันทร์สม

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์ที่ผลิตมาจากประเทศจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : ศึกษารถยนต์ยี่ห้อ เฌอรี่
สิริรัตน์ ปิติพัฒนพงศ์ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การเปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสวัสดิการพนักงานองค์กร กรณีศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์กับธนาคารอาคารสงเคราะห์
สุดาทิพย์ ชิดสวน และดร.ณกมล จันทร์สม

ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการ K-Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จิตวัต ศรีสุวรรณ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ถือบัตรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร
เกรียงศักดิ์ ศิวะสนธิวัฒน์ และดร.ณกมล จันทร์สม

การตัดสินใจลงทุนในหุ้นของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18-48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร
กนกดล สิริวัฒนชัย และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช

การเรียนรู้ระบบการผลิตแบบลีนของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีผลต่อการเพิ่มผลิตภาพ การผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ กรณีศึกษา : ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กฤษฎา ปาลกะวงศ์ และดร.ณกมล จันทร์สม

พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทางการเงิน
พนมพร อัครชยานันต์ สินีนุช จิตต์อักษร สุดารัตน์ กรเจริญ นิภา นาคไชย
สัมพันธ์ พรมเดช และนวพงศ์ มะลิทอง พงศ์ธีรกัลยาณ

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเค้กภายใต้ตราสินค้าของอเมริกา : กรณีศึกษาร้านนิวยอร์ค ชีสเค้กที่คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
อัญธิฌา ศิริเจริญ และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วราพร วิไลเลิศ และผศ.(พิเศษ)ดร.อิทธิกร ขำเดช

แรงจูงใจในการใช้บริการการรักษาด้วยแพทย์ในคลินิกความงามเขตกรุงเทพมหานคร
พริมรตา อำไพจิตร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ความสามารถทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการปรับตัวของนักศึกษาจีนมหาวิทยาลัยรังสิต
พรพะเยาว์ ก๋งเม่ง และผศ.ดร.ดวงทิพย์ เจริญรุกช์ เผื่อนโชติ

ภาวะผู้นำของผู้จัดการหน่วยบริหารหนี้เช่าซื้อรถยนต์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
รสรินทร์ บูรพาสิงห์ และเกสรา สุขสว่าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขายอิสระ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
อัทธเมศร์ อัครชัยวรานนท์ และเกสรา สุขสว่าง
[/col]