วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_p_2_1

editor2_1p

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ความภักดีต่อตราสินค้า และความไว้วางใจในตราสินค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ณัฐธิดา สระธรรม และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

อิทธิพลของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปรีย์วรา ฝั้นพรหมมินทร์ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การพยากรณ์อุปสงค์น้ำมันปาล์มดิบในประเทศไทย
อรชุน ฟองประไพ และ รศ. ดร.ประสาร บุญเสริม

การพยากรณ์อุปสงค์การนำเข้าองุ่นสดจากประเทศจีน
ณัฐพล เลิศศิวนนท์ และรศ. ดร.ประสาร บุญเสริม

[/col]