วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 1 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”]

cover_journal1_1

editor1_1

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

การนำนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพไปปฏิบัติจากการกระจายอำนาจด้านสุขภาพไปสู่องค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย
สันติ ทวยมีฤทธิ์, รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์, ดร.ภัทรียา สุมะโน และดร.จารุรัตน์ แหยงกระโทก

ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญและกำลังใจของข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกและเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการในกรมเสนาธิการ กองบัญชาการกองทัพไทย
รัฐพล ธูปประสม และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

การศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการนายทหารชั้นประทวนกรมการทหารสื่อสาร
อดิเทพ มโนการ และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

การประเมินผลสำเร็จของโครงการก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุรี – อำเภอกบินทร์บุรี ตอน 1
มรกต คุ้มประสิทธิ์ และรศ. ดร.ประสาร บุญเสริม

การนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยของไทย
เสกสัน ฤทธิสาร และรศ. ดร. ถวิล นิลใบ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กมล กฤษวงศ์ และดร.ณกมล จันทร์สม

[/col]