วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”]

cover_journal4_2

editor4_2

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โอฬาร พิรินทรางกูร และดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณัฐธนัญ ศานติมงคลวิทย์ และดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดบริการ ภาพลักษณ์ และความไว้วางใจ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ชลิดา พ่วงรักษา และดร.ศศิธร ง้วนพันธ์

ปัจจัยความภักดีของพนักงานที่มีต่อธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ไทย จำกัด มหาชน
นันท์นภัส ชำนาญเพชร และดร.ณกมล จันทร์สม

คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ: กรณีบริษัทไดนามิค อินเตอร์ทรานสปอร์ต จำกัด
เด่นนภา มุ่งสูงเนิน และชนะเกียรติ สมานบุตร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภควัยทำงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์ และดร.ณกมล จันทร์สม

แรงจูงใจที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานธนาคารขนาดเล็ก กรณีศึกษา ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
พนิตพิชา ศักดิ์ฉัตรมงคล และดร.ณกมล จันทร์สม

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบโฮมสเตย์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วลัญช์รัช วรวลัยรัตน์ และดร.ศศิธร ง้วนพันธ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพสปาฟู้ดส์ของผู้บริโภคกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร
จันทกานต์ รติชน และดร.ศศิธร ง้วนพันธ์

การตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนเป็นโทรศัพท์เครื่องที่สองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ธีรวีร์ พรพิชยานุรักษ์ และดร.ศศิธร ง้วนพันธ์

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาวในเขตกรุงเทพมหานคร
มาลินี สนธิมูล และผศ. (พิเศษ) ดร. อิทธิกร ขำเดช

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ในการเป็นนายหน้าประกันชีวิตบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ฉัตรชัย อาชาไนยกุล และผศ. (พิเศษ) ดร. อิทธิกร ขำเดช

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทปิโตรเคมี
จันทร์นภา วงศ์ศรีภูมิเทศ และดร.ณกมล จันทร์สม

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์อาหารในศูนย์การค้าเดอะมอลล์
ปัญญาพร อนุวัตคุณธรรม และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาร์ทเม้นท์ของผู้บริโภคในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พรชัย ปิลันธนรัตน์ และผศ. (พิเศษ) ดร. อิทธิกร ขำเดช

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อซ้ำของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ
พรณชา โพธิ์นิยม และดร.ศศิธร ง้วนพันธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต
พรลาภ ประโยชน์อมรกุล และดร.ศศิธร ง้วนพันธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเวชสำอางในร้านวัตสันเขตกรุงเทพมหานคร
เพ็ญพิชญา วิริยะอ่องศรี และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

การรับรู้และความไว้วางใจในสื่อโฆษณาออนไลน์ที่มีต่อการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
นฤมล บุตรดี และดร.ณกมล จันทร์สม

การรับรู้สื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สุภัชญา สังข์นุช และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บัตร Easy Pass ประชากร เขตกรุงเทพมหานครของกลุ่ม Generation X
ยุพาพร ดอนงัน และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ในการเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซี่โก ในเขตกรุงเทพมหานคร
วิมลรัตน์ เกตุโกมุท และดร.ศศิธร ง้วนพันธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเลเถ้าแก่น้อยของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
มิญช์ลักษณา นวธนาสนธิ์ และผศ. (พิเศษ) ดร. อิทธิกร ขำเดช

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในหุ้นของนักลงทุนรายย่อยในกรุงเทพมหานคร
ธัญญ์นิศา ทวีสถิตย์ฐากูร และชนะเกียรติ สมานบุตร

การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวแถบชานเมืองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ศิริลักษณ์ เพชรภา และผศ. (พิเศษ) ดร. อิทธิกร ขำเดช

ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผ่านการใช้บริการสังคมออนไลน์
วีระวัลย์ อิ่นอ้าย และผศ. (พิเศษ) ดร. อิทธิกร ขำเดช

ความไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สราวุธ ควชะกุล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์อีโคคาร์ต่อโครงการรถคันแรกของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นิพนธ์ สิรินวัฒนานุกูล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านคุณภาพของสัญญาณ, ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ, ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชากรในกรุงเทพมหานคร
กิตติ คล้ายมาก และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ Generation X, Y ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
กิติยา พงษ์สิตานนท์ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การเลือกซื้อโทรทัศน์ระบบดิจิตอลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชวนัชฌ์ จิรบุษยกุล และชนะเกียรติ สมานบุตร

รูปแบบการสื่อสารและปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
อภิษฎา วัฒนะเสวี และชนะเกียรติ สมานบุตร

การตัดสินใจใช้บริการรถตู้สาธารณะของผู้โดยสารท่ารถตู้สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ปพิชญา แทนประสาน และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รัชตนันท์ หมั่นมานะ และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ธุรกิจบ้านจัดสรร) โดยใช้ทฤษฎีการตั้งราคาหลักทรัพย์ (CAPM)
เสาวรส วิงสันเทียะ และดร.ณกมล จันทร์สม

ความเข้าใจ ความพร้อม และขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยที่มีต่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พสิทธิ์ศักดิ์ แสนจำลาห์ และดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรการประปานครหลวงสายบริการ
ธนวรรณ ตั้งเจริญกิจสกุล และดร.ณกมล จันทร์สม
[/col]