วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 1 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_mkt_1_4

editor1_4m

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากรณีศึกษา เงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

น้ำเพชร นิ่มนวลดี และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน การลงทุนของกองทุนประกันสังคม
สุกัญญา มาลาวัยจันทร์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
วันวิสา สีระสา และร.ศ.อติ ไทยานันท์

ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อทองคำรูปพรรณของประชากรในอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี
ชมพูนุท อารัญภาณุ และดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง

แผนธุรกิจสมัยใหม่

แผนธุรกิจ บริษัท กาแฟสดดอยฟ้า จำกัด : แผนการดำเนินงาน
กมลรัฐ เปล่งศรีสกุล และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

แผนธุรกิจ บริษัท JJ&M CAR CARE จำกัด แผนการตลาด
รัทสิตา พรหมบุตร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

แผนธุรกิจ รถพยาบาล
เกม วงศ์เวคิน และผศ.ดร. วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

แผนธุรกิจ น้ำปั่นผลไม้ “ เย็นชื่นใจ ในแบบ สมูทตี้ ”
เสาวลักษณ์ บ่อศิลป์ และผศ.ดร. วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

แผนธุรกิจ บริษัท BREAKFAST DELIVERY จำกัด: แผนการเงิน
ฐิตารีย์ โสธรกุลโรจน์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

[/col]