วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 4 เล่มที่ 3

[col type=”one-fourth”]

cover_journal4_3

editor4_3

Download ฉบับเต็ม

[/col] [col type=”three-fourth last”]

ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในวิชาชีพของพยาบาลทหารบก กรณีศึกษาเฉพาะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สมิดานันท์ ศรีวาสโนดม และดร.ณกมล จันทร์สม

ภาวะผู้นำของนายปรีดี พนมยงค์ กับบทบาทการบริหารราชการแผ่นดิน
อธิพงศ์ ณ ถลาง และผศ.ดร.นพปฎล สุนทรนนท์

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฎิบัติงานของข้าราชการกรมการทหารสื่อสาร
กฤษณะ นันทะวิชัย และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

ปัจจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคที่ใช้เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของกลูต้าไธโอน
ณัฐพร เติบไพบูลย์ และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

การศึกษาแบบจำลอง FAMA FRENCH THREE FACTOR MODEL ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกรณีศึกษา หลักทรัพย์กลุ่มพลังงาน ปี พ.ศ. 2553-2556
ทวีศักดิ์ จันอุทัย และดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสลากออมสินพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร
รัฐนันท์ วิริยะอ่องศรี และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)
ส.ต.ท.หญิง มุทิตา เครือวุฒิกุล และผศ.ดร.นพปฎล สุนทรนนท์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย Truemoveของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
สุนิษา เถื่อนวรรณา และดร.ศศิธร ง้วนพันธ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคชาชงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชร สิงห์ศักดา และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมที่มีส่วนผสมคอลลาเจนในเขตกรุงเทพมหานคร
ปดานี ศรีศักดิ์ และ ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
วรวีร์ เกษมสิริโรจน์ และผศ.มุกดา โควหกุล

การบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ณัทณิชาภา ส่งกลิ่น และผศ.ดร.นพปฎล สุนทรนนท์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
จีราวรรณ ชูศรี และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดไอดีโอของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ชานนท์ เชยกลิ่น และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

พฤติกรรมการออมของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
อัฐสรางค์ แย้มคลี่ และผศ.มุกดา โควหกุล

ปัจจัยด้านการตลาดเชิงบูรณาการและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อชาเขียวพร้อมดื่ม ยี่ห้ออิชิตัน ของประชากรในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
พีรดา ฉายารินทร์ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยแรงจูงใจในการลาออกของพนักงานบริษัท ที.เค.ดี ไฟเบอร์ จำกัด
นริสสา รุจินานนท์ และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

แรงจูงใจในการกวดวิชาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
พรสุดา คุณมั่ง และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ความภักดีของพนักงานต่อบริษัทพรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัดและในเครือ
กัณชลิกา ศิริโกไสยกานนท์ และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าในห้าง เทสโก้ โลตัส ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รุจิรา ใจไวย และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ความไว้วางใจในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตบริษัทAIAของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
กุลวีณ์ ศรีเอี่ยมกุล และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
จุฑาภรณ์ ฮาร์ล และดร.ศศิธร ง้วนพันธ์

ความต้องการใช้บริการ 3G ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ณิวัฒนา ตั้งชนม์จำรัส และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ความคิดเห็นในการใช้วิธีการทางด้านโลจิสติกส์ที่มีผลต่อการลดต้นทุนการขนส่ง
สริตา ศิริสมบูรณ์ชัย และผศ.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเลือกบริโภคเครื่องดื่มน้ำอัดลมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
โชติพัฒน์ สุขรอด และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยแรงจูงใจในการใช้บริการซื้ออสังหาริมทรัพย์ผ่านโบรกเกอร์เรียลเอสเตทของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เบญจพล หนึ่งดวงกมล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

คุณภาพการให้บริการด้านหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ชุมพร) ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อรทัย รสเครือ และดร.สิทธิเดช สิริสุขะ

แรงจูงใจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของทีมกำกับดูแลและทีมกำกับดูแลพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สังกัดสรรพากรภาค 5
อรวรรณ คงมั่น

ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มของประเทศไทยสู่ตลาดสหภาพยุโรป
พัชรินทร์ นภาดลกิจ
[/col]