วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)

[col type=”one-fourth”]

cover_journa01_0
editor4_3
[/col] [col type=”three-fourth last”]

[/col]