วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2557)

[col type=”one-fourth”]

cover_journal4_3
editor4_3
[/col] [col type=”three-fourth last”]

[/col]