วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)

[col type=”one-fourth”]

cover_journal2_1
editor2_1
[/col] [col type=”three-fourth last”]

[/col]