วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_p_2_2

editor2_1p

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
Guideline for Potential Development of Historical tourismin Ayutthaya Historical Park

บุญฑริกา วงษ์วานิช

Success Across National and Cultural Borders:Four Stages Model for Expatriates’ Cross-Cultural Preparation
Akadet Chaichanavichakit

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าว กข 6 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร
FINANCIAL COST-BENEFIT ANALYSIS OF A PROJECT ON JASMINE-RICE-105 AND KOH-KHO-6 RICE PRODUCTION AT SAKON-NAKHON RICE SEED CENTER

รัชนัย ประสงค์ใด รศ. ดร.ประสาร บุญเสริม

[/col]