วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 2 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_mkt_2_2

editor2_2m

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

แผนธุรกิจ Neramit
บศกร สันติสิริกุล,โสฬสิทธิ์ ศรีรุ่งเรือง และวรวิทย์ กันสุข

แผนธุรกิจ D Bread
พิจิตรา ธีระเดชพงศ์, ชามาศ ธีระเดชพงศ์ และณรัชช์อร ทองสุก

แผนธุรกิจ THAI –NIGIRI
พีรนันท์ ชนิตร์วัฒน์, วิรัญชนา วาหะรักษ์, ลดา จั่นคำ และพจนีย์ ดิษบรรจง

 

[/col]