วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 1 เล่มที่ 4

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_fin_1_4

editor1_4f

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

แผนธุรกิจ ร้านอาหารทะเล I SEA U
ร้อยตรีหญิงกรองแก้ว ทองนาค, อภิญญา สงวนสินและปาลิดา คงทน

แผนธุรกิจ Childnery
อัยรินทร์ รัชตะไชยยงค์, ยาใจ เจริญสุข และกัลยรัตน์ ทิมทอง

แผนธุรกิจ ร้าน F2000 SOUND
สุนีย์ อติธรรมรักษ์, สมนึก ทิศหล้า และนัสรา รักษาชนษ์

 

[/col]