วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 3 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_fin_3_1

editor3_1f

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกโรงเรียนสอนดนตรีของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาวพรพักตร์ อานุภาพสกุลและดร.สุมาลี สว่าง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกช่องทางการทำธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ต่อผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
วิรวรรณ เชื้อฉลาด และดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหารไทยสไตล์โมเดิร์นในเขตกรุงเทพมหานคร
รัชดาภรณ์ คำมงคล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

 

[/col]