วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 5 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_5_1

editor5_1

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

การประเมินผลการปฏิบัติงานโซ่อุปทานโดยใช้แบบจำลอง SCOR Model
นพปฎล สุวรรณทรัพย์

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทเอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
รัตนา อารยาภิชาติและ ดร. ณกมล จันทร์สม

การศึกษาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของคนกรุงเทพมหานคร
สาครินทร์ แท้เที่ยงเจริญและ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
วิภาวี มณีสะอาดและ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร
วิภารัตน์ ศุภศิริวัฒนาและ ผศ.ดร. พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการฝึกอบรมของพนักงานในบริษัทปิโตรเคมี
อภิรดี อุทัยรัตนะชัยและ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ผ่านทางระบบออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร
นวิญญา วโรทัยและ ว่าที่ร้อยตรี ดร. ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดในจังหวัดบุรีรัมย์
สุวิสาข์ พลสยมและ ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานโลจิสติกส์กรณีศึกษา การให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ในเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ
ศรัณย์ แก้วมาและ ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
วีกิจ นิตสุนทรและ ผศ.มุกดา โควหกุล

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกรักษาผิว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พรเกษมคลินิกสาขาสยามเซ็นเตอร์
ภัสส์ศิรัส ศรีอำพัน
[/col]