วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 5 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_5_2

editor5_2

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

ความสุขในการทำงานของพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สุวรรณี รัตนวัชรากร และเกสรา สุขสว่าง

คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน)
มนัสวีร์ สดสี และเกสรา สุขสว่าง

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
อภิวดี พิมพ์สุข และเกสรา สุขสว่าง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบัตรเครดิต
พิมภา เพิ่มพูน และสัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยรังสิต
น้ำผึ้ง จันทร์ดำ และดร.สุมาลี สว่าง

การศึกษาเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยใช้แบบจำลอง CAPM
ธนพล วิเชียรดิลกกุล และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายบัตรเครดิต
ธนวัฒน์ รอดลอย และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
พรพรหม บุญลือ

ปัจจัยตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในเขตกรุงเทพมหานคร
ดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด
[/col]