วารสาร การตลาด และการสื่อสาร ปีที่ 3 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_mkt_3_2

editor3_1m

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

แผนธุรกิจ Diet Set Box
จันทิมา ตันติวุฒิวร,พรชัย ศรีคำ และริญญา โรทนง

แผนธุรกิจ ชุดสังฆทาน
มาลิณี วัฒนตฤณากุล, ณัฐนิชศศิภาส์ ภูมิศิลา และอนุสรา เพ็งพูน

แผนธุรกิจ บริษัท Rice&Dessert
ลักขณา บุษผาศักดิ์, พูลทรัพย์ หฤหรรษ์ชนก และประวีณา กัญญะพิลา

แผนธุรกิจ ซาลาเปา Master P
ศิริชัย สิริปัญญาวรคุณ, สุภาพิชย์ บุญสถิตอนันต์ และยุวดี เกษเจริญคุณ

แผนธุรกิจ แผ่นรองรองเท้าเพื่อสุขภาพ Happy Feet
อุดมศิลป์ กอบเกื้อชัยพงษ์, ตรีพร เรืองแสวง และบุญชัย ปรีชาเลิศประเสริฐ

 

[/col]