วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 3 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_p_3_1

editor3_1p

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

แผนธุรกิจ ร้านอาหาร About BanaNa
จารุวรรณ พระเขียนทอง, พรศิริ เหมพันธุ์พิรุฬห์ และอุลัยวรรณ อุ่นกำเนิด

แผนธุรกิจ ร้านเต้าฮวยนมสดมะพร้าวอ่อนสามสหาย
นัทรีภรณ์ ศรีกะทัด, จุรีพร เกิดมาก และพจนา สุมาลี

แผนธุรกิจ ร้าน Torino Steak &Grill
ลีลานุช รักชาติ, ธิดารัตน์ เกิดกลิ่นหอม และวุฒิชัย วัฒนปรีชานนท์

แผนธุรกิจ เคสโทรศัพท์มือถือ Case Design
สาวิตรี ชูช่วย, มสฤณี หนูดำ และวิชญาดา บุญมาก

แผนธุรกิจ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น
อุมาพร จุลมาตย์, มนทกานต์ ณ นคร และนิติยา ผลใหม่

ประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สาขานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
นฤมลทิพย์ กันสุข และผศ.ดร.นพปฎล สุนทรนนท์

ความตระหนักรู้ของประชาชนต่อการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สุดารัตน์ บำรุงเขต และดร.ดนุวัศ สาคริก

การมีส่วนร่วมทางกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

ปัทมาพร เผื่อนละมุด และผศ.ดร.นพปฎล สุนทรนนท์
[/col]