วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 3 เล่มที่ 2

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_fin_3_2

editor3_2f

Download ฉบับเต็ม
[/col] [col type=”three-fourth last”]

แผนธุรกิจ โคมไฟ เกาชูร
โกวิทย์ ชุมเกลี้ยง, กุลภัสสร เล่าหะประเสริฐ และอารตี ศรีวะรมย์

แผนธุรกิจ ร้านอาหารไก่ทอด
โสภิตา ปิยาวัตร์,สุนิตย์ศา บัวบุญ, เอมอร จีนเพชร และวราภรณ์ อารีเอื้อ

แผนธุรกิจ ยางแผ่นรมควัน บริษัท SOUTH RUBBER (เซาส์รับเบอร์) จำกัด
กมลทิพย์ พรมมา และปิยะนุช ขวัญนุ้ย

แผนธุรกิจ บ้านขนมไทเดิม
จตุพร เชียรวิชัย และรัชดาภา ปิยศทิพย์

 

[/col]