วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

[col type="one-fourth"]

cover_journal_p_4_1

editor4_1p

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type="three-fourth last"]

แนวคิดการนำระบบบัญชีสำเร็จรูป BIONE มาใช้ในกิจการ
กรัณฑา จิตโสภา

แผนธุรกิจ กาญจน์มณี ปุระ รีสอร์ท
ณัฎฐ์รินทร์ นวพรคงปรีชา

แผนธุรกิจ ร้านเครื่องประดับ Aesthetic Gems
สุนิภามน มีพัฒน์

แผนธุรกิจ น้ำหอมแห้ง Fe’Fume
ปางสิริ อิศเรศ

แผนธุรกิจ บริษัท ไร่ต้นรักผักสด จำกัด
พงศธร ระเสถียร

HOME CLICK
สุพัชรีพรรณ ชัยวัง

Easy Clean Food
วรรณพร แดงศรีธรรม

เสื้อผ้าเด็กป้องกันยุง BABY BLOCK
สุพรรษา วงศ์ธานี

แผนธุรกิจชาชัก WOW
กิตติวัฒน์ ศิริธรรม

แผนธุรกิจน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
ขนิษฐา อุตทา

แผนธุรกิจของบริษัทสยามสามเกลอ จำกัด ภายใต้ Band “น้ำพริก ญ.อ้าย”
จิราพร สมบัติเปี่ยม

แผนธุรกิจน้ำมันมะพร้าว
นูราลิศ มะยูโซะ

แผนธุรกิจร้าน Cake Station
วิภัทรภร กานดา

แผนธุรกิจโยเกิร์ตไรซ์เบอร์รี่
รัตน์ธิชา คานพรหม

แนวการคิดการดำเนินการและจัดการตู้ล็อกเกอร์รับฝากของบนสถานีรถไฟฟ้า BTS
วาริชา แสงอ่อน

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารที่อยู่ในองค์ประกอบของ SSE 50 INDEX ในช่วงก่อนและหลังการประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราดอกเบี้ย
LI JINGWEN และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต ในเขตจังหวัดปทุมธานี
รังสินี มะเริงสิทธิ์ และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

การใช้ชีวิตกับ “สังคมก้มหน้า”ของวัยรุ่นไทย กรณีศึกษา โรงเรียนสอยดาววิทยา จังหวัดจันทบุรี
วาสนา รอดมณี และฉัตรวรัญ องคสิงห์

ภาวะผู้นำของนักกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
สุพัตรา ธรรมทาทอง และบุญสม เกษะประดิษฐ์

ปัจจัยแรงจูงใจในการซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน ผ่านช่องทางศูนย์บริการทรูช้อปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปิติมา ทวีรัตนศิลป์ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยการรับรู้ในการตลาดเชิงบรูณาการที่มีต่อแรงจูงใจในการเลือกซื้อบ้านจัดสรรในเขตปริมณฑล
ไพศาล ศังขวณิช และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

อิทธิพลของปัจจัยการพัฒนาองค์กรที่มีต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
วราพร ทัศนสุวรรณ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยการตลาดบูรณาการที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้ารถยนต์ฮอนด้า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ศราวิน อิทธิวัฒนกุล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยความไว้วางใจในการทำธุรกรรมบริการธนาคารออนไลน์ธนาคารไทยพาณิชย์
รุ่ง สงสกุล และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล และกฤษฎา มูฮัมหมัด
[/col]