วารสาร การเงิน การธนาคาร และการลงทุน ปีที่ 4 เล่มที่ 1