วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 6 เล่มที่ 1

[col type="one-fourth"]

cover_journal_6_1

editor6_1

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type="three-fourth last"]

ความพึงพอใจในการใช้บัตรสมาร์ทเพิร์สใน 7-Eleven ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล
พฤศจิภรณ์ อุดมทรัพย์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกการลงทุนในกองทุนรวม LTF กับ บลจ. บัวหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
สุคนธ์ทิพย์ บุญรัตน์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบวิชาชีพบัญชีและตรวจสอบบัญชี
อาภากร อินทะกันฑ์

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางออนไลน์
ธนวัฒน์ พรหมยอด และ ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์

ภาวะผู้นำในการบริหารการจัดการน้ำกรมชลประทาน
คณพล โกวัฒนะ และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง
ร.ต.อ.ดนัย ชุ่มอภัย และ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถทัวร์โดยสารของบริษัทนครชัยแอร์ จำกัด
ทิพวรรณ พรรณาภพ และ ผศ.ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการให้บริการของงานบริการบุคคลต่างด้าวตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง
โสภา คุ้มอยู่ และ ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์

การพลิกฟื้นของกิจการไปรษณีย์ไทย หลังการแปลงสภาพเป็น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
อิศรา ลือตระกูลเศรษฐ์ และ ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์

บทบาทที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง
วาสนา นาคพจน์ และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลไชโย จังหวัดอ่างทอง
กิติเวช ค้าสุวรรณ์ และ เกสรา สุขสว่าง

ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จำกัด
อลิสา สุรางค์กูร
[/col]