วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

[col type="one-fourth"]

cover_journal_p_4_2

editor4_2p

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type="three-fourth last"]

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร
กมลรัตน์ พุ่มเกตุแก้ว และดร.สุมาลี สว่าง

ปัจจัยการรับรู้ในการตลาดเชิงบูรณาการที่มีต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในเกาะช้าง
กรรณภิรมย์ พรามเกสร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการควบคุมคลังสินค้า กรณีศึกษาของบริษัท ซาน มิเกล เบียร์ จำกัด
สุนทรี รัตนาภากร และพัฒน์ พิสิษฐเกษม

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชาสหกิจศึกษา ของอาจารย์มหาวิทยาลัยรังสิต
จิรพร สอนธรรม และดร.ณกมล จันทร์สม

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท คาลดิก (ไทยแลนด์) จำกัด
เบญจา วัฒนาวรสกุล และดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานอย่างมีความสุขกรณีศึกษาแผนกสินเชื่อบ้านธนาคารพาณิชย์ย่านสุขุมวิท
จิตตะวัน ปรีแย้ม และดร.ณกมล จันทร์สม

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากร ในหน่วยงานสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
นิธิวดี กาญจนาโรจน์พันธ์ และดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

การรับรู้สื่อโฆษณาในนิตยสาร Gossip Star ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เมยา ธรรมภาค และดร.สุมาลี สว่าง

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อบ้านสำเร็จรูป (น็อคดาวน์) ของผู้บริโภคในพื้นที่เขตปริมณฑล
ปวีณา บุญเขื่อง และดร.สุมาลี สว่าง

ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด
กนกพร บัวทอง และผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมคลังสินค้า กรณีศึกษา : ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำในเขตจังหวัดนนทบุรี
พงศ์พิสิฐ เลิศล้ำบุญชัย และผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังกรณีศึกษา: บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อมรา ไทยรัตน์ และผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจในการเลือกใช้บริการโรงแรมและที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตอำเภอเมืองน่าน
วนิดารัตน์ สิงหบุตร และดร.สุมาลี สว่าง

ปัจจัยทางการตลาดและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้งานสมาร์ตโฟนยี่ห้อซัมซุงในประเทศไทย
กันตภณ โภวาที และดร.สุมาลี สว่าง

ปัจจัยการรับรู้สื่อโฆษณาสินค้าของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS
สิริพร ปานทอง และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันในอาชีพของช่างแปรรูปทองคำ
ฐิติพร มั่นสน และดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
คมสันต์ ดิษฐาน และดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรังสิต ของนักศึกษาโครงการทุนกีฬา
ธีระวิทย์ ผลาเหิม และดร.ณกมล จันทร์สม

คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
แสงเดือน ทิพย์วรพงศ์ และดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังกรณีศึกษา บริษัท เอ บี ซี ยางรถยนต์และยางเครื่องบิน
อัครวัฒน์ ธนพัตจิรานน์ และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา : ร้านรับซื้อขยะรีไซเคิล เขตกรุงเทพ และปริมณฑล
วรวุฒิ พึ่งบุญ และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีทางออนไลน์ ในเขตจังหวัดปทุมธานี
กฤษฎา การีหว่าง และดร.สุมาลี สว่าง

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านนวดแผนไทยของผู้บริโภค ในจังหวัดปทุมธานี
ชุติมา พรหมเมือง และดร.สุมาลี สว่าง

ทัศนคติของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกา G-SHOCK ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค
ณัฐ บุญสูงเนิน และดร.สุมาลี สว่าง

คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียภายในประเทศ
หรรษา ชั้นรัศมี และดร.สุมาลี สว่าง

ปัจจัยในการจัดการคลังสินค้าที่มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร กรณีศึกษา: บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
นนทวัส วรรณสุทธิ์ และผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตะวัน ศิลมัย และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในร้านแฟมิลี่มาร์ท ในเขตจังหวัดนนทบุรี
นฤมล ศรีขำกูล และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

การศึกษาคุณค่าของตราสินค้าที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านบาร์บีคิวพลาซ่าและร้านซูกิชิในจังหวัดปทุมธานี
สุรัตน์ นันทาภรณ์ศักดิ์ และดร.สุมาลี สว่าง

รูปแบบแรงจูงใจในการขายของพนักงานทีมงานขายธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)
ชุมพล อริยบัญโญทัย และศรัณย์ ธิติลักษณ์

เพศทางเลือกกับความเป็นผู้นำ
วริสรา องค์ติลานนท์ และดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต

พลวัตการปรับตัวของชุมชนตำบลเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้กระแสการท่องเที่ยว
ประภัสสร ลวนานนท์ และดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต

พัฒนาการของระบบการสื่อสาร เพื่อสนองตอบต่อภารกิจ กรณีศึกษา กองบัญชาการตำรวจนครบาล 7
พศิน สินไชย และดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต

เงื่อนไขที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องรับบัตรเครดิตของลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สุวรรณา วรณัฐกุล และดร.ศรัณย์ ธิติลักษณ์

วงจรหนี้นอกระบบของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุติมา ธรรมสัจจกูล และชุลีรัตน์ เจริญพร

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของอาสาสมัคร กรณีศึกษา :อาสาสมัครกู้ภัยเมืองเอก
ร.ท.หญิง ดวงพร หงสกุล และดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร

ผลกระทบของปัจจัยด้านการขนส่งต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม
วัชวีร์ วงษ์อาจ และดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต

ปัจจัยด้านคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า กรณีศึกษา ; บริษัท ดิจิเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
สุทธินี ขำมาก และดร.สุมาลี สว่าง

ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพบริการของระบบผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass)
อวิกา ฟังค์ และดร.สุมาลี สว่าง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร
MISS YANG LAN และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกสร

ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีต่อความภักดีต่อตราสินค้าบริษัท JIB ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กษิดิศ เอี่ยวเกษวงษ์ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินงานที่มีผลต่อกระบวนการทำงานของโซ่อุปทานภายใน กรณีศึกษา: บริษัท วิชิตผลโภค จำกัด
ปรานต์ณัชกรณ์ บวรโชตินิมิต และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์

ปัจจัยการลำเลียงนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ กรณีศึกษาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย
วิโชติ โชติวรเมคาณณท์ และดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ปัจจัยการตลาดเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นตามแบบนักแสดงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ฐาปนีย์ แย้มกสิกร และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยการรับรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเกาะสมุย
ชมพูนุช อ่ำกำเนิด และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคเจเนอร์เรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร
แพรวพรรณ อาคมศิลป์ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

รูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารคลีนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อธิชาติ นวลสะอาด และดร.สุมาลี สว่าง

การจัดการโลจิสติกส์แบบย้อนกลับของขวดแก้วบรรจุภัณฑ์ที่บริโภคแล้วในจังหวัดภูเก็ตกรณีศึกษา บริษัทซาน มิเกล เบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ดุลยภัทร นาคะสุวรรณ และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการซ่อมอากาศยานของ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
ธนิษฐา ประกอบกิจ และดร.ไกรชิต สุตะเมือง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทสแกนอินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ศุภมาศ ม่วงมณี และดร.สุมาลี สว่าง

วาทกรรมหวยใต้ดินในสังคมไทย
อิสรีย์ ภักดิ์ศรีแพง และ รัตพงษ์ สอนสุภาพ

การพัฒนาโลจิสติกของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษารถไฟฟ้าความเร็วสูง
ณัฐดนัย สินธุวพลชัย

กลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ณัชชา พิศาลกิจวนิช และ ดร.วิทยากร เชียงกูล

พฤติกรรมการเลือกซื้อปูนซีเมนต์ผสมในเขตพื้นที่เขตคลองสามวาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ณัฐพงศ์ เจนจิตรานนท์ และ รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการ ร้านอาหารญี่ปุ่น ย่านเอกมัย-ทองหล่อ
ธนินทร์ นวคุณยิ่งเลิศ และ รศ.วิทยากร เชียงกูล

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาไทยของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา เขตปกครองพิเศษเมืองพัทยา
ปฐมาภรณ์ ปุณยพิเชษฐ์ และ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

มานุชา กองเงินงาม และ ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร

กลยุทธ์การบริหารการจัดการแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการ SME ร้านอาหารจีนในกรุงเทพฯ ย่านการค้าสีลม
บุญชัย เฟื่องวรธรรม และ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด
นิภาวรรณ พงษ์วัชรารักษ์ และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำที่บินภายในประเทศ
วริศรา เรืองวงศ์ และ ดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่
ยุพเรศ ศิรินนท์ธนเวช และ ดร.สุมาลี สว่าง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ของรถบรรทุกขนส่งกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุจิรัตน์ ศรีสุธรรม และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศในการเดินทางกรุงเทพมหานคร-ภาคใต้
มณษวรรณ ขนอม และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกในกรุงเทพมหานคร
ฐิติพร สว่างอารมณ์ และ ดร.สุมาลี สว่าง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ส่งมอบชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมรถยก
อธิวัฒน์ อภิสรานุวัฒน์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการไปรษณีย์เอกชนของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาไปรษณีย์เอกชนหงส์หยวน
Zhong Yu และ ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ซื้อคอนโดมิเนียมของ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด
นิตินัย หลักคำ และ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อ SMEs ของธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดสุพรรณบุรี
กมลรส ดำรงค์เดชากูล และ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Functional Drink) ของผู้บริโภคบริเวณเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี
ทิพย์วารี น้ำหอม และ ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านวัตสัน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เบญจมาส แก้วสำอางค์ และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของผู้บริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
มหดล ศรีชัยศักดิ์ และดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา
พันตำรวจตรีนนทพัฒน์ รุ่งดำรงค์ และ ดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สมณัญญา นิ่มมาศ และดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยรังสิต
เชาวลิต ธนโชติวรากุล

ปัจจัยการขนส่งภายในประเทศที่มีผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า กรณีศึกษาบริษัทลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
พัชรี อู่พิทักษ์ และ พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์ จำกัด (มหาชน)
ประศาสน์ ถิราติ และดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

Intention to use laundry service of female students who live at dormitories around Rangsit University
Theerathat Tiranaprakij, Narissara Parkvithee

บทบาทคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความผูกพันเชิงความรู้สึก และความภักดีของลูกค้า
รัตติยา ศรีศิริรุ่ง และดร.เฉลิมพร เย็นเยือก

ปัจจัยการสื่อการทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์มิตซูบิชิของผู้บริโภคในกรุงเทพและปริมณฑล
รพีพงษ์ ลู่ธนวัฒน์ และดร.สุมาลี สว่าง

คุณค่าตราสินค้าเครื่องดื่มชาสมุนไพร "จับใจ" ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เจนจิรา รังสิกุล และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร
[/col]