วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 5 เล่มที่ 1

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_p_5_1

editor5_1p

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

ปัจจัยทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร
แสงประเสริฐ คำชนะ และดร.สุมาลี สว่าง

ปัจจัยทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
จริยา นกวอน และดร.สุมาลี สว่าง

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อไอศกรีมในร้านสะดวกซื้อ 7-11 ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
อัครเดช โพธิ์อ่อน และดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร

ปัจจัยจูงใจในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันขององค์กรของพนักงาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เพ็ญพรรณ พิกุลทอง และดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มชูกำลังของผู้ใช้แรงงานภายในตลาดสี่มุมเมือง
ธัญลักษณ์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโลจิสติกส์ของบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ABC
รุ่งมณี เอี่ยมสะอาด และ ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา :ร้านซ่อมและขายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ ส.เจริญชัย
เมฆินทร์ คำตัน และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการจัดซื้อของพนักงาน Modern Trade ABC
นริศรา หลอดทอง และผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขนส่งของผู้ให้บริการขนส่งทางถนนในจังหวัดสุรินทร์
ณรินรัตน์ ชัยศิริ และ ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงาน ร้านอาหารญี่ปุ่น Kin Japanese Buffet & Ramen
ธนพล ธาราวัชรศาสตร์ และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์

ระดับการรับรู้ด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
น้ำทิพย์ อรรถการพงษ์ และดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร

การตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
อาทิตย์ วงษ์ทน และดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครีมบำรุงผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วิภาวรรณ วิชัย และ ดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล

ปัจจัยค้ำจุนและปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงานบริษัท สยาม ดี.เอฟ.เอส จำกัด
ปฏิญญา บุญขันธ์ และดร.ณกมล จันทร์สม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมสินค้าคงคลังของผู้จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไป(เซียงกง) ในกรุงเทพและปริมณฑล
ทัสรา ตาสำโรง และดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์

ทัศนคติที่มีผลต่อการให้บริการและภาพลักษณ์องค์กรต่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี SBAC
สุรัก ศีลอวยพร และดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
สุรัตน์ ศีลอวยพร และดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร

คุณภาพชีวิตทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
วิภาพร กลั่นคำ และดร.เฉลิมพร เย็นเยือก

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน สังกัดหน่วยงานมหาวิทยาลัยรังสิต
นาตยา สมุทรถา และดร.เฉลิมพร เย็นเยือก
[/col]