วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

[col type=”one-fourth”]

cover_journal_p_5_2

editor5_2p

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปของกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชุฏาธาร เทียมสวรรค์ และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

บุคลิกภาพและค่านิยมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
จิรารัตน์ ลิมป์สุคนธ์ และดร.ปริญญ์ ศุกรีเขตร

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยต่อ สายการบินภายในประเทศของ บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์
ฐิติลักษณ์ ศรีคิรินทร์ และดร.สุมาลี สว่าง

อิทธิพลของคุณค่าตราสินค้า และการสื่อสารทางการตลาด ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้า เครื่องแต่งกายยูนิโคล่ (UNIQLO) ของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT)ในเขตกรุงเทพมหานคร
รุ่งโรจน์ ศิระเปรมปรียากร และดร.สุมาลี สว่าง

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ภัทร พิมลยรรยง และผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านอาหารญี่ปุ่นโอโตยะของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
อรุณี หนูผึ้ง และผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกสร

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของบริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย
บุษกร แสงพูนสุข และผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในประสิทธิภาพการขนส่งมวลชนโดยรถไฟฟ้าของผู้ใช้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
กิตติมา ท้วมเพ็ง และผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงานศูนย์กระจายสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จของ บริษัทคอนกรีต ABC
บุษบา ศรีสุวรรณ และผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อบ้านทาวน์โฮมโครงการ เดอะคอนเนคดอนเมืองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สิร์ดาภัทร์ กันตโชติเอกธนา และดร.พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล
[/col]