วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1