วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2

[col type="one-fourth"]

editor6_2

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type="three-fourth last"]

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม
ปราจีน คูณจันทร์ทึก

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วัชรพงษ์ สิทธิศักดิ์

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
ปรียกานต์ กลัดทอง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก ในเขตกรุงเทพมหานคร
เจนจิรา ลิ้มล้อมวงศ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า กลุ่มประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร
กุลปาลี มั่งมีธนวาณิชย์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขนิษฐา ท้วมธรรม

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
ภิญฐิตา เต็มประเสริฐฤดี

[/col]