วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

 

Download ฉบับเต็ม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ในกรุงเทพมหานคร
ธานินทร์ ธิรางกูรรัตน์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนกร เอื้อวิทยาวุฒิกุล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ในกรุงเทพมหานคร
ยอดสร้อย มั่งคั่ง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาร้านแว่นท็อปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชรินทร์ พระระฆัง

การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถิรมา หิรัญญามน

เลือกรูปแบบธุรกิจอะไรดี ระหว่าง SME กับ Startup
พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ