วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2

[col type=”one-fourth”]

editor6_2

Download ฉบับเต็ม
[/col]

[col type=”three-fourth last”]

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อในโรงพยาบาลเอกชนของผู้บริโภค กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งเหนือ และจังหวัดปทุมธานี
ยุภาภรณ์ นิรัญศิลป์

การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่มีผลต่อความภักดีของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางลอรีอัล
สุมิตรา ดีธรรม

การพัฒนาตัวแบบคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย
วราภรณ์ ผลวุฒิ

การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงในจังหวัดสุพรรณบุรี
ปนัดดา พ่วงเจริญ

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง บริษัท ABC
ฐิติพร ทั่งจันทร์แดง

ความพร้อมของบุคลากรแผนกคลังสินค้ากับการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการคลังสินค้า
นิธิพิชญ์ นาคะวิโรจน์

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของผู้หญิงผ่านอินเตอร์เน็ต
ธวัลรัตน์ ชัยอำนวย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นฤมล ศรีสุวรรณ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
สิริกัญญา ธรรมลังกา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรังสิต
ชาติยา เที่ยงธรรม

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความต้องการอบรมหลักสูตรระยะสั้นของกลุ่มวัยทำงานเจนเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร
แก้วกรุณา แก่นทอง

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ของสายการบินนกแอร์ ของผู้โดยสารชาวไทย
วิภาวรรณ บัวอุไร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
MENGJIE XU

[/col]