วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

การศึกษาทัศนคติและปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มอาหาร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทิพานันท์ เพชรนาค

แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการทํางาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ดี ของพนักงานภาคอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดปทุมธานี
ณัฐวุฒิ ชมทอง

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการลดต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ท่าเรือบก ลาดกระบัง ICD (การขนส่งทางรถไฟ)
ชนิดา ยุพเยาว์

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในเขตกรุงเทพและ ปริมณฑล
ขวัญเรือน มาลากุล ณ อยุธยา

ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ศศิธร สุวรรณศรี

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ QR Code ชําระค่าบริการของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ และเจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร
ณัฐนันท์ คงเพ็ชรศักด์ิ

การบริหารความปลอดภัยในการทํางานและการรับรู้ตามแบบแผนความเช่ือด้านสุขภาพท่ี ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานก่อสร้างโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต)
พัชนิดา ศิลานนท์

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อซํ้าเคร่ือง ซีเอ็นซี ของลูกค้าบริษัท ดีเอ็มจี มอริ (ประเทศไทย) จํากัด
รุ่งนภา จุลยโชค