วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2