วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ ปีที่ 6 เล่มที่ 2

Electronic commerce: barriers for SME and customer’s perception, evidence of DR Congo
Marie-France Mpissa Vangnant, Puripat Charnkit

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (เส้นทางบินภายในประเทศ) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
จรูญ สินใจ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมสเตอริไลส์ตราหมีในเขตกรุงเทพมหานคร
ชลภัสสรณ์ ศิริจินดาพิมล

ปัจจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงาน โดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบัญชีกลางส่วนกลาง
ไพบูลย์ ปะวะเสนะ

ปัจจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาบริษัท ชัชวาลย์-รอยัล แฮลโคนิ่ง จำกัด
นครินทร์ โตเล็ก

ปัจจัยด้านลักษณะประชากร พฤติกรรม และความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานโดยการใช้สื่อสังคมเพื่อประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
พนิดา ณ สุวรรณ

ปัจจัยแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการเลือกการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว “ LTF ” กับ บริษัทหลักทรัพย์กองทุนบัวหลวง ผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปรเมศวร์ นิ่งน้อย

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการและต้นทุนตัวแทนกับการจัดอันดับเครดิตองค์การของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มธุรดา ธนบุญสมบัติ, ผศ.ดร.สุรางค์ เห็นสว่างและ ผศ.ดร.สันติ กีระนันทน์

ความสัมพันธ์ของการกำกับดูแลกิจการและต้นทุนตัวแทนกับมูลค่าตลาดของธุรกิจในกลุ่มSET100 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วรัญญา พรเลิศกชกร, ผศ.ดร.สุรางค์ เห็นสว่างและ ผศ.ดร.สันติ กีระนันทน์

การศึกษาปัจจัยด้านบุคคล ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค และด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชาเขียว ในร้านสะดวก ซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น ของพนักงานวัยทำงาน ในเขตพระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อรนุช พิมพ์แก้ว

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจร้านอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ ในกรุงเทพมหานคร
ธานินทร์ ธิรางกูรรัตน์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ธนกร เอื้อวิทยาวุฒิกุล

การศึกษาการใช้บริการร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการน้ำมันของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
ศริญญา ศิริสมบูรณ์ และวรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของร้านสเวนเซ่นส์ในกรุงเทพมหานคร
พิชญ์นรินทร์ กรรจิโรภาส

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือในกรุงเทพมหานคร
พรทิพย์ ปัชโชติกาญจน์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ในกรุงเทพมหานคร
ยอดสร้อย มั่งคั่ง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื้อแว่นตาร้านแว่นท็อปเจริญ ในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชรินทร์ พระระฆัง

การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถิรมา หิรัญญามน

ความพึงพอใจของการทำธุรกรรมทางธนาคารผ่าน Mobile Application ในกรุงเทพมหานคร
ณัฐสินี อักษร

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจเลือกใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จักรพรรดิ กองศักดิ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร
นงนุช คำนาน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เครือข่ายมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร
บุญรัตน์ รัตนบุรี

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัย (ประเภท TOWNHOME) ในกรุงเทพมหานคร
นนทิยา ตรีชะวา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางยี่ห้อ Shiseido ในเขตกรุงเทพมหานคร
นุสรา ไกรวัฒนวงศ์ และดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม ในกรุงเทพมหานคร
ณัฏฐ์ณิชา กิจพิทยาฤทธิ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการร้านเอ็มเค เรสโตรองค์ ในกรุงเทพมหานคร
วนิดา เรืองเอี่ยม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ในจังหวัดนนทบุรี
ภัทรนาถ สายสินหลั่ง

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์บริษัท APPLE ในกรุงเทพมหานคร
จุฑาภรณ์ ปราณีคุณากร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย(ห้องชุด)ของบริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
กัญจน์พัฒน์ ไร่สูงเนิน

ปัจจัยความพึงพอใจของปัจจัยของการระบบปฏิบัติการ Android ในเขตกรุงเทพมหานคร
พัชรี ศรีชัยตัน

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านจิตราวรรณสปา ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ
ยาใจ มุกดาสนิท

ความพึงพอใจของลูกค้าในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่องบริการทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ATM)ของธนาคารกรุงไทย
อธิพงษ์ มนูญผล

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างในเขตกรุงเทพมหานคร
วารี พิกุลทอง

ความพึงพอใจการใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อรอนงค์ กรุดสัมพันธ์

ความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้าใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เสาวรส วัสศิริ และดร.เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย

การวิเคราะห์องค์ประกอบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำและนำงบประมาณไปใช้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อรทัย วานิชดี

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
คมกฤช บุดดีเลิศ

ความพึงใจพอของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการไปท่องเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
ภัทราภรณ์ กิจวิจารณ์

ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ของนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
นันท์ณภัส กุลลภัสโชตศิริ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย
สมาภรณ์ จันธิมา

ความพึงพอใจของผู้บริโภค Café Amazon ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กันตยา เหินฟ้าปัญญา

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำดื่มเนสท์เล่เพียวไลฟ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วิลาวัณย์ ณนุวงษ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสอง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อัจฉริยา อุ่นวิจิต

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร
จารุวรรณ ปกราณเสนีย์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร
สาริศา วงวาด

ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการ 7-eleven ในเขตกรุงเทพมหานคร
กิติญา แก้วอำไพ

การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
ณทัตสิทธิ์ ศรีจันทร์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสอง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล
อารยา โคมัทซึซะกิ

ความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ศุทธหทัย คุณานพรัตน์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความงามของผู้หญิงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ณัฐพร พรรษา

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปลูกป่าชายเลน จ. สมุทรสงคราม
ปราจีน คูณจันทร์ทึก

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วัชรพงษ์ สิทธิศักดิ์

ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่สั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ LAZADA
ปรียกานต์ กลัดทอง

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุก ในเขตกรุงเทพมหานคร
เจนจิรา ลิ้มล้อมวงศ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า กลุ่มประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร
กุลปาลี มั่งมีธนวาณิชย์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขนิษฐา ท้วมธรรม

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
ภิญฐิตา เต็มประเสริฐฤดี