วารสารแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)

cover_journal2_1
editor2_1