วารสาร การวิจัยทางธุรกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 เล่มที่ 2